News

Спечелен проект за финансиране на научни изследвания на млади учени и постдокторанти към Фонд Научни Изследвания - № ДМ 18/6, 2017 г. на тема: "Получаване на повърхнинни модификации на синтетични керамични матрици чрез ултра-къси лазерни импулси и анализ на техните свойства за използване в тъканното инженерство на кости", участници в проекта: Ирина Близнакова, Александра Желязкова, Лилия Ангелова


ЕВРОПЕЙСКА НОЩ НА УЧЕНИТЕ 2018-2019

 


Laboratory of Biophotonics

Femto Science - Application Group

Институт по Електроника към Българска Академия на Науките
София – 1784, бул. „Цариградско шосе” - 72