Проекти

Национални проекти:

- Фонд научни изследвания: „Разработка на хибридни, функционализирани микро/нанопорьозни матрици от биоматериали чрез ултра-къса лазерна модификация", Вх. № КП-06-ПН48/10/2020, ФНИ, 2020-2023

- Фонд научни изследвания: "Функционализиране на 3D принтирани фиброзни матрици чрез фемтосекундно лазерно моделиране" КП-06-Н38/5, 

- Фонд научни изследвания: проект  „Bioactivity improvement of biomimetic materials by texturing with ultra-short laser pulses’’- DN08/5 (2016-2018г.)

- Фонд научни изследвания: проект „3D femtosecond laser  microstructuring of biomaterials for application in medicine’’-DMU0315-(2011-2015)

- Фонд научни изследвания: проект  ’’DNTS/Austria/01/1 Ultra-short microprocessing of collagen thin films for tissue engineering applications’’ - (2013-2018).

- FWO/BAS проект № Р-38/18.11.15 "Functionalization of biomaterials, modified via femtosecond laser irradiation of improving cellular proliferation’’ (2016 - 2018)

International projects

- Хоризонт Европа, "Повърхностен трансфер на патогени", STOP № 101057961, 2022-20226 - р-л на проекта от българска страна  

доц. д-р Албена Даскалова,  https://cordis.europa.eu/project/id/101057961 

- Хоризонт 2020 "Антимикробни интегрирани методологии“ AImed,H2020 MSCA ITN, 2020-2024 – р-л на проекта от българска страна

 доц. д-р Албена Даскалова, https://cordis.europa.eu/project/id/861138 

- Фонд научни изследвания: двустранен проект # КП - 06 Австрия/5, „Модификация на тъканни матрици на базата на коприна и фибрин чрез ултра-къси лазерни импулси за подобрено моделиране на мускулна и нервна тъкан ” , 2021-2023, ръководител на проекта доц. д-р А. Даскалова

- Фонд научни изследвания: проект # КП - 06-РИЛА/ 8 по програми за двустранно сътрудничество 2018 г. - България - Франция по програма "Рила" на тема: "Функционализация на биокерамични матрици и композити чрез обработка с ултра-къси лазерни импулси", ръководител на проекта гл. ас. д-р Албена Даскалова

- ЕБР (съвместен проект в рамките на споразумение между БАН и Националната академия на науките на Украйна - НАНУ) проект за периода 2019 - 2021 г. на тема: "Синтез на композитни матрици от калциев фосфат и хитозан, лазерно обработени с фемтосекундни импулси за подобряване на биоактивността на костни импланти", ръководител на проекта гл. ас. д-р Албена Даскалова

- COST CA16122 BIONECA- Biomaterials and advanced physical techniques for regenerative cardiology and neurology, (2017-2021)

http://www.cost.eu/COST_Actions/ca/CA16122?parties

 

- COST MP1301 NEWGEN- New Generation Biomimetic and Customized Implants for Bone Engineering, (2013-2017)

http://www.cost.eu/COST_Actions/mpns/MP1301?management

 

- COST MP1005 NAMABIO - From nano to macro biomaterials (design, processing, characterization, modelling) and applications to stem cells regenerative orthopaedic and dental medicine, (2011-2015)

http://www.cost.eu/COST_Actions/mpns/namabio?management

 

- FP7 Laserlab Europe, project number: ULF-FORTH 002013 "Tailored topography control of biomaterial surfaces by ultrafast lasers for cell-substrate studies"- 2014

http://laserlab.mbi-berlin.de/access/publish/listPublications.jsf

 

- FP7 Laserlab Europe, project ’’Studies of ultra-short laser ablation mechanisms of biological tissue by examination of the ablation products with TOF and Plasma-Shadow-Graphy’’, project number: ULF_FORTH 001495 – 2009

https://laserlab.mbi-berlin.de/access/publish/listAccessProjects.jsf

 

- FP6 ITSLEIF, Transnational access programme ’’HCI-induced ToF-SIMS studies of hard dental tissues’’, Project number: P09073A – 2009-2011

 

 

 

 

 

Name:

Company:

E-mail:

Comment:

Antibot Code: 8 + 3 =


Лаборатория нелинейна и влакнеста оптика

Femto Science - Application Group

femtosciencegroup@gmail.com

Институт по Електроника към Българска Академия на Науките
София – 1784, бул. „Цариградско шосе” - 72