Научен колектив

доц. д-р Албена Даскалова

проф. дфн Лъчезар Аврамов

докторант Александра Желязкова

маг. Лилия Ангелова

студент- Георгий Станев

студент Магдалена Ганкова

маг. Емил Филипов 

Докторант Данте Мария Ачети

Даниела Миано, Гостуващ студент

 


Лаборатория нелинейна и влакнеста оптика

Femto Science - Application Group

femtosciencegroup@gmail.com

Институт по Електроника към Българска Академия на Науките
София – 1784, бул. „Цариградско шосе” - 72