Научен колектив

проф. дфн Лъчезар Аврамов

гл. ас. д-р Албена Даскалова

д-р Ирина Близнакова

докторант Александра Желязкова

маг. Лилия Ангелова

студент Магдалена Ганкова

 


Laboratory of Biophotonics

Femto Science - Application Group

Институт по Електроника към Българска Академия на Науките
София – 1784, бул. „Цариградско шосе” - 72