ХОРИЗОНТ 2020

 


Лаборатория Микро и Нано Фотоника

Femto Science - Application Group

Институт по Електроника към Българска Академия на Науките
София – 1784, бул. „Цариградско шосе” - 72