Докторант Данте Мария Ачети

acetidm@gmail.com dmaceti@ie.bas.bg

Google Scholar

Linkedin

OrcID

ResearchGate

 


Лаборатория нелинейна и влакнеста оптика

Femto Science - Application Group

femtosciencegroup@gmail.com

Институт по Електроника към Българска Академия на Науките
София – 1784, бул. „Цариградско шосе” - 72